info@houtdraaiersgilde.be

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES

Privacy policy

De Vlaamse Gilde van Houtdraaiers VZW verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar maatschappelijk doel, en gaat hierbij met de grootst mogelijke omzichtigheid tewerk. De bescherming van uw privacy is voor ons van zeer groot belang, en wij wensen u op een transparante manier te informeren hoe wij uw persoonsgegevens behandelen, met respect voor alle toepasselijke wettelijke bepalingen, waaronder de recente Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens ( GDPR ) die in voege treedt op 25/05/2018.  

De persoonsgegevens die wij registreren zijn

  • uw naam en voornaam
  • uw adres
  • uw telefoonnummer ( indien meegedeeld )
  • en uw email-adres ( indien meegedeeld )

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend

  • om u ons viermaandelijks tijdschrift te kunnen bezorgen
  • om u te informeren over specifieke gilde-activiteiten
  • om indien nodig een schadegeval aan te geven aan onze verzekeraar
  • en om een aanvraag voor eventuele subsidies ( gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk ) in te dienen

Wie beschikt voor rekening van de VZW over uw persoonsgegevens

Alleen onze penningmeester en onze voorzitter hebben inzage in de volledige ledenlijst. De provinciale voorzitters ontvangen een beperkte lijst met de persoonsgegevens van de leden die in de betreffende provincie hun woonplaats hebben, met een uitbreiding voor voorzitters van de provinciale afdelingen Antwerpen en Limburg, die ook inzage krijgen in de lijst van de leden die in onze bestanden als “centraal” geregistreerd zijn en in Nederland woonachtig zijn.

De ledenlijsten worden bewaard op een met een gebruikersnaam en paswoord beveiligde PC, en hogergenoemde personen die voor de VZW kennis krijgen van uw persoonsgegevens zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.

Mededeling van uw persoonsgegevens aan derden

Wij delen uw gegevens uitsluitend mee aan derden met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, met name de drukker die onze tijdschriften en nieuwsbrieven verzendt, en het bedrijf dat onze internetapplicaties verzorgt, en die ons kunnen garanderen dat zij uw persoonsgegevens behoorlijk kunnen beveiligen .

Uw persoonsgegevens worden nooit meegedeeld aan derden die ze om commerciële of publicitaire redenen zouden kunnen of willen exploiteren, tenzij u ons hiertoe uitdrukkelijk en vooraf toestemming zou hebben gegeven. Deze toestemming kan u in voorkomend geval te allen tijde intrekken.

Bewaringstermijn

De Vlaamse Gilde van Houtdraaiers VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Persoonsgegevens van leden die hun lidmaatschap niet hebben vernieuwd worden na drie jaar geschrapt uit onze bestanden.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft steeds het recht om inzage te vragen van de persoonsgegevens die wij hebben geregistreerd om de betreffende gegevens te wijzigen of te corrigeren, of om ons te vragen de gegevens te schrappen. U kan hiertoe een email bezorgen aan onze penningmeester ( steven.deroo1@telenet.be ) , of een brief richten aan het adres van de VZW  ( Oude Zilverbergstraat 67, 8800 Rumbeke  )

Klachten

Indien u een klacht wenst te formuleren over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u met ons contact opnemen. U heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor de Bescherming van de Persoonsgegevens ( de Privacy commissie ) , Drukpersstraat 35, 1000 Brussel , 32 2 2744800, commission@privacycommission.be, of bij de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats .